Konkurs ofert Bobolin

Konkurs ofert Bobolin

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce
KRS: 0000281349
tel. 41 344-65-55
e-mail kielecka@zhp.pl

informuje

O sprzedaży nieruchomości położonych w Bobolinie, gm. Darłowo w trybie konkursu ofert.

Cena wywoławcza nieruchomości położonych w Bobolinie, gm. Darłowo, składających się z:

  1. nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 120/11 o powierzchni 1,1568 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00046010/1, oraz
  2. nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 120/19 o powierzchni 0,0168 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00069886/9

wynosi 2 300 000,00 PLN. Wadium wynosi 3% ceny wywoławczej.

Pisemne oferty należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00 na następujący adres: ZHP Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce. Decyduje data doręczenia oferty Organizatorowi. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki Konkursu, Komisja Konkursowa zarządzi przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych Oferentów, którzy uprzednio złożyli pisemną ofertę, która nie została odrzucona. Licytacja w formie ustnej odbędzie się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozpoznania przez Komisję Konkursową ofert pisemnych.

Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz inne informacje na jego temat znajdują poniżej.

Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej w sprawie sprzedaży nieruchomości
Uchwała Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Kieleckiej w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości
Uchwała Głównej Kwatery ZHP w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej w sprawie przyjęcia regulaminu sprzedaży nieruchomości
Regulamin sprzedaży nieruchomości w trybie konkursu