Zadania Komendy

 1. Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków komendy, w tym komendant, skarbnik oraz przynajmniej 1 zastępca komendanta.
 2. Komenda chorągwi:
  1. określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi,
  2. buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
  3. przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia,
  4.  tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi,
  5. wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność,
  6. koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi,
  7. podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
  8. wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
  9. podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi,
  10. podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
  11. deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
  12. powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne,
  13. powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew,
  14. składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Zadania Komendanta Chorągwi

Komendant Chorągwi:
 1. kieruje pracą komendy chorągwi,
 2. kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
 3. reprezentuje chorągiew,
 4. wydaje rozkazy,
 5. zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi, na zasadach określonych w niniejszym Statucie.