Deklaracja dostępności

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kielecka.zhp.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Data publikacji strony internetowej: 07.03.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.04.2024 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 5.05.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jan Daranowski, adres poczty elektronicznej kielecka@zhp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 344 65 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Hutniczej znajdujące się 17 cm (jeden stopień schodów) ponad poziom chodnika. W celu wjazdu wózka dostępny jest najazd mobilny.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.

Dla osób na wózkach dostępna jest większość pomieszczeń usytuowanych na parterze siedziby ZHP Chorągwi Kieleckiej. W budynku nie znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do siedziby ZHP Chorągwi Kieleckiej i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie ZHP nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.