Komisja Rewizyjna Chorągwi Kieleckiej ZHP, to organ kontrolny Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Obecnie w skład komisji wchodzą:

 • phm. Mariusz Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • hm. Jerzy Kurek – Wiceprzewodniczący
 • phm. Marta Kiełb
 • phm. Gabriela Pustuł
 • pwd. Przemysław Róziewicz

Zadania statutowe Komisji rewizyjnej chorągwi to:

 • czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,
 • przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
 • przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
 • corocznie przedstawia radzie chorągwi wnioski w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego chorągwi wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
 • przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
 • wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.