Sąd Harcerski Chorągwi Kieleckiej ZHP, to sąd koleżeński Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Obecnie w skład Sądu harcerskiego Chorągwi Kieleckiej ZHP wchodzą:

 • hm. Grzegorz Bukowski – Przewodniczący Sądu Harcerskiego,
 • hm. Elżbieta Kubiec – Wiceprzewodnicząca Sądu Harcerskiego,
 • hm. Dorota Chyczewska – Sekretarz Sądu Harcerskiego,
 • hm. Adam Gadawski,
 • hm. Roman Kaczmarek,
 • hm. Agnieszka Mańko,
 • hm. Teresa Pater,
 • hm. Waldemar Szkatuła,
 • hm. Piotr Wychowaniec.

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu ZHP, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków ZHP i jest właściwy dla:

 • spraw członków władz hufców działających na obszarze chorągwi oraz spraw starszyzny, instruktorów i kadry z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych – z wyłączeniem spraw członków władz chorągwi (wyłącznie jako sąd I instancji),
 • spraw starszyzny, instruktorów i kadry, z przydziałem służbowym do hufca, w którym nie wybrano sądu harcerskiego (w tym przypadku jest zatem sądem I i II instancji),
 • odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy harcerskie hufców działajacych na obszarze chorągwi (jako sąd II instancji),

oraz:

 • odwołań od decyzji komendanta hufca w którym nie wybrano sądu harcerskiego, oraz od decyzji komendanta chorągwi o skreśleniu z listy członków ZHP wobec kadry, starszyzny lub instruktorów,
 • odwołań od decyzji komendanta hufca w którym nie wybrano sądu harcerskiego, oraz od decyzji komendanta chorągwi w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej.
 • spraw spornych pomiędzy starszyzną, instruktorami i kadrą związane z ich działalnością w ZHP.