Hufiec ZHP jest jednostką terenową Chorągwi ZHP. Jest on terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych.

Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:

  • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
  • wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
  • pozyskiwanie i motywowanie kadry,
  • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
  • wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
  • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
  • współpracę z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
  • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.