Polityka prywatności

Zakres stosowania Polityki

Niniejsza polityka dotyczy zbierania i dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkowników w związku z prowadzeniem przez ZHP Chorągiew Kielecką serwisów internetowych oraz fanpage’y na portalach społecznościowych. Dotyczy to wszystkich serwisów i fanpage’y, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności.

Nie dotyczy natomiast zbierania i dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkowników w związku z prowadzeniem serwisów internetowych oraz fanpage’y na portalach społecznościowych przez ZHP, Muzeum Harcerstwa ZHP, a także przez poszczególne chorągwie, hufce i inne jednostki organizacyjne ZHP.

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZHP Chorągiew Kielecka, z siedzibą w Kielcach, ul. Pańska 1a dalej „Administrator”. Jako administrator ponosimy odpowiedzialność prawną za zgodne z prawem wykorzystanie Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo.

Poniżej znajdziesz dane umożliwiające skontaktowanie się z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.

tel.: 41 344 65 55

e-mail: kielecka@zhp.pl

Inspektor ochrony danych

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na specjalny adres rodo@zhp.pl. Dane kontaktowe do IOD znajdują się na stronie www.zhp.pl.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do nas). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Kontakty służbowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów, urzędników, w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć działalność Administratora. Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora, a także przesłania Ci podziękowania za udzielone wsparcie. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

1,5%

Przetwarzanie odbywa się w celu podziękowania za wsparcie oraz w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5% podatku, jeśli wesprzesz naszą działalność. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od momentu otrzymania danych osobowych z Urzędu Skarbowego.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Dowody księgowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wystawienia dowodów księgowych oraz płatności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozliczenia płatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 Część dla kandydatów do pracy i pracowników 

Rekrutacja na podstawie Kodeksu Pracy 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym w przepisach prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych naborów pracowników, jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a.  

W przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następnych naborach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 

W przypadku kandydatów, z którymi została zawarta umowa o pracę dane włączane są do akt osobowych pracownika i przechowywane zgodnie z przepisami prawa. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich. 

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich. 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Rekrutacja na podstawie Kodeksu Cywilnego 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym weryfikacji kwalifikacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w dokumentach zawarte są dane osobowe, które nie zostały wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

Jeśli w dokumentach, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych naborów współpracowników, jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu weryfikacji i potwierdzenia kwalifikacji.    

W przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następnych naborach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich. 

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich. 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem 

Wnioskodawca 
Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 

Drugi rodzic/małżonek/inny członek rodziny wnioskodawcy 
Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w związku ze złożeniem przez matkę lub ojca dziecka lub Pani/Pana małżonka/członka rodziny wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 

Wnioskodawca 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze złożeniem wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 

Małżonek/inny członek rodziny wnioskodawcy 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze złożeniem przez Pani/Pana małżonka/członka rodziny wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Urlop opiekuńczy 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z skorzystaniem z  urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – dane będą przechowywane przez  50 lat, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – dla stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 1999 r. oraz dla stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeżeli nie został złożony raport informacyjny lub 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł albo od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony – dla stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 2018 r. oraz dla stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeżeli został złożony raport informacyjny. 

  

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Rekrutacja na podstawie Kodeksu Cywilnego

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym weryfikacji kwalifikacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w dokumentach zawarte są dane osobowe, które nie zostały wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych naborów współpracowników, jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu weryfikacji i potwierdzenia kwalifikacji.  

W przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następnych naborach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Udostępnianie zasobów serwisów

Zasoby serwisów Administratora obejmują m.in. dokumentację fotograficzną oraz publikacje periodyczne dotyczące różnych przejawów życia harcerstwa. Zasoby te zawierają dane osobowe, w szczególności wizerunek, imię, nazwisko, przydział służbowy, dane biograficzne, w tym dane dotyczące udziału w życiu harcerstwa.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu zwiększenia atrakcyjności serwisów oraz popularyzacji ruchu harcerskiego. Działamy w oparciu o zgodę (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażoną przez osoby, których te dane dotyczą.

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu do cofnięcia wyrażonej zgody.

Informowanie o składzie osobowym władz ZHP

Wykorzystujemy dane osobowe członków władz ZHP, a także członków zespołów i innych osób funkcyjnych, obejmujące ich imię i nazwisko, stopień instruktorski, pełnioną funkcję oraz dane kontaktowe. Wykorzystujemy te dane w celu udostępnienia danych kontaktowych członków władz.

Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu transparentności obsady władz ZHP oraz ułatwienia komunikacji z członkami tych władz.

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu przez okres zajmowania stanowiska we władzach ZHP.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Issuu), dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

 • Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;
 • Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych;

Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności ZHP.

W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami. 

Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Issuu) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fanpage’u treściami, reakcjach na publikowane na fanpage’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fanpage’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach. Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wykorzystujemy ponadto Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na portalach społecznościowych oraz wizerunek w celu opublikowania lub umożliwienia Ci opublikowania na naszym fanpage’u fotografii przedstawiającej Twoje uczestnictwo w różnych przejawach życia harcerstwa wraz z opisem. Działamy w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • Jeżeli sama opublikowałaś / sam opublikowałeś na naszym fanpage’u fotografię, uznajemy, że w ten sposób, przez wyraźne działanie potwierdzające, wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO);
 • Jeżeli chcielibyśmy opublikować na naszym fanpage’u fotografię, którą dostrzegliśmy na Twoim profilu, zwrócimy się do Ciebie o udzielenie odrębnej, dedykowanej tej fotografii zgody;
 • Jeżeli sami publikujemy wykonane przez nas fotografie, działamy na podstawie zgody, którą wyraziłaś / wyraziłeś przy przystąpieniu do ZHP lub w związku z uczestnictwem w konkretnym wydarzeniu, podczas którego fotografia została wykonana.

Ze względu na specyfikę fanpage’y, upublicznione materiały, w tym Twoje dane osobowe lub wizerunek, będą widoczne zgodnie z zasadami działania danego portalu społecznościowego. Z naszej strony zapewniamy, że tam, gdzie pozawalają nam na to ustawienia fanpage’a, ograniczamy widoczność starych postów, co oznacza, że widoczne są tylko najświeższe posty. Jednakże, jeżeli zgłosisz nam, że chcesz, aby usunąć Twoje dane osobowe lub wizerunek, zrobimy to niezwłocznie.

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko lub inny identyfikator użytkownika portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Issuu), a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage’u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Ponadto chatbot, z którego korzystamy, zbiera następujące dane dotyczące odbytych rozmów z użytkownikami portali społecznościowych: imię, nazwisko. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage’u.

Statystyki dotyczące użytkowników stron internetowych i subskrybentów fanpage’y

W związku zamieszczeniem na naszych stronach internetowych przycisków portali społecznościowych, a także w związku z utworzeniem i prowadzeniem fanpage’y na tych portalach korzystamy z oferowanych przez te portale usług polegających na opracowaniu i prezentacji informacji statystycznych dotyczących użytkowników portali odwiedzających nasze strony. Co prawda otrzymane w ten sposób informacje mają charakter anonimowy, jednakże operatorzy portali społecznościowych – w celu opracowania i prezentacji tych informacji – wykorzystują dane osobowe użytkowników, w tym dane dotyczące ich wieku, płci, życia zawodowego i osobistego, zainteresowań, dokonywanych zakupów oraz lokalizacji. W ten sposób, inicjując wykorzystanie tych danych przez operatorów portali społecznościowych, stajemy się współodpowiedzialni za ich wykorzystanie. Działamy przy tym w celu lepszego poznania ogółu użytkowników naszych stron internetowych, a co za tym idzie, lepszego dostosowania treści tych stron. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Administratora.

W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami.

Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, witryna odsyłająca. Korzystamy z tej usługi w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Monitoring Internetu

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w Internecie, np. na portalach społecznościowych, forach internetowych, blogach, w grupach dyskusyjnych, jak również informacje zawarte w treści postów, komentarzy i innych opublikowanych przez Ciebie wypowiedzi (w szczególności tych, w których używasz zdefiniowanych przez nas słów kluczowych, np. ZHP, harcerstwo, naczelniczka, przewodniczący).

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 • automatycznego wyszukania wypowiedzi dotyczących działalności ZHP, w tym pytań, wątpliwości oraz pozytywnych i negatywnych opinii,
 • automatycznej oceny Twojego stosunku do działalności ZHP na podstawie treści wypowiedzi,
 • nawiązania z Tobą kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania i włączenia się do dyskusji na tematy związane z działalnością ZHP,
 • opracowania zbiorczych zestawień wypowiedzi dotyczących działalności ZHP.

Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji i popularyzacji działalności ZHP w oparciu o bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu do czasu nawiązania z Tobą kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania i włączenia się do dyskusji na tematy związane z działalnością ZHP, nie dłużej jednak niż przez miesiąc. Po upływie tego czasu wykorzystujemy jedynie dane anonimowe zawarte w opracowanych zbiorczych zestawieniach.

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach internetowych, systemie Tipi, Office 365 oraz innych udostępnionych Ci systemach informatycznych. Systemy te rejestrują dane dotyczące kierowanych do nich żądań HTTP (rejestrując między innymi publiczny adres IP, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, datę i godzinę żądania, pierwszy wiersz żądania HTTP, adres URL, adres strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na stronę nastąpiło przez odnośnik) oraz dane dotyczące wygenerowanej przez serwer odpowiedzi. Ponadto rejestrowane są wykonywane w tych systemach aktywności takie jak utworzenie, edycja, usunięcie treści, operacje na plikach, wysłane wiadomości, itp.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania systemami IT, zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na administrowaniu infrastrukturą IT, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron i serwisów oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony.

W celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek nasza strona korzysta z czcionek o nazwie Adobe Typekit Web Fonts dostarczanych przez Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe).  W tym celu przeglądarka, z której uzyskujesz dostęp do naszej strony, automatycznie łączy się z zewnętrznymi serwerami w Irlandii. W ten sposób Adobe dowiaduje się, że Twój adres IP został wykorzystany do uzyskania dostępu do naszych stron. Adobe zapewnia, że żadne pliki cookie nie będą przechowywane w związku z udostępnianiem czcionek. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij ten link: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html. Korzystanie z czcionek Typekit Web Fonts jest niezbędne w celu zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej, co stanowi nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookies 

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści,  
w tym reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań. 

Cookies wykorzystywane są w celu: 

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. utrzymania sesji Użytkownika,
 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia  
w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. 

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika). 

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu. 

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Ujawniamy Twoje dane osobowe dostawcom usług informatycznych między innymi: Microsoft Sp. z o.o., TJSoft Sp. Z o.o. (Zgłoszenia24.pl), Artin Solution s.r.o. (system ewidencyjny TIPI), Enovatio Sp. z o.o. (e-kancelaria), OVH Sp. z o.o.,, Atthost sp. z o.o., drukarniom.

Podmioty te wykorzystują Twoje dane osobowe, działając wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmiot przetwarzający. Nie są odrębnymi administratorami Twoich danych, co oznacza, że nie mogą wykorzystywać Twoich danych do innych celów niż realizacja zlecenia ZHP.

Ponadto w związku z prowadzeniem fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Issuu), ujawniamy dane osobowe subskrybentów naszych fanapage’y zarówno innym użytkownikom portali społecznościowych, jak i operatorom tych portali. Operatorzy portal społecznościowych są odrębnymi administratorami Twoich danych, co oznacza, że mogą wykorzystywać Twoje dane do celów, które określają samodzielnie.

Udostępniamy również Twoje dane osobowe na mocy przepisów prawa jako odrębnym Administratorom Danych Osobowych między innymi bankom, dostawcom usług pocztowych i kurierskich.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (na podstawie art. 20 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (na podstawie art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Państwa danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na podany przez Ciebie adres e-mail.