Barbara Borowiec‏ - Odeszła na wieczną wartę

2014-09-08 17:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 września 2014 r. zmarła ś.p. Barbara Borowiec Harcmistrzyni, wybitna działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, wykładowczyni w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1973 – 1975 pełniła funkcję zastępczyni komendanta Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego. Całym życiem służyła Ojczyźnie i harcerskim ideałom. Była wyróżniona wieloma odznaczeniami, wśród których szczególnie ceniła Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Pozostanie w naszej pamięci jako gorąca patriotka, wzór sumienności i prawości, wychowawczyni kilku harcerskich pokoleń.


Cześć jej pamięci!


Rada ZHP Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego, przyjaciele z hufców i Kręgów Instruktorskich

 


Msza Święta żałobna odbędzie się 10 września 2014 r. o godz. 12.00 w Kościele p.w. Świętego Wojciecha, złożenie prochów na cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Odkrywcy nieznanego świata ...

2014-09-04 13:22

Już w najbliższy czwartek, 11 września 2014 roku, w ramach realizowanego projektu "Odkrywcy Nieznanego Świata ... Cykl Imprez Turystycznych i Kulturalnych Dla Osób Niepełnosprawnych z Województwa Świętokrzyskiego". Grupa 150 osób, dzieci i młodzież z terenu województwa pozna i spędzi miło czas w Juraparku w Bałtowie. 
Wszyscy uczestnicy realizowanego projektu odkryją niezwykłą przeszłość naszej planty. Wydarzenie to pozwoli także na integrację tego typu środowisk z terenu naszego województwa. 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu: 45580,00 zł w tym środki publiczne 40580,00 zł

75 rocznica wybuchu II wojny światowej

2014-09-02 15:44

W niekonwencjonalny sposób starachowiccy harcerze z Hufca ZHP Starachowice uczcili 75 rocznice wybuchu II wojny światowej. O godzinie 3.50 harcerskie patrole wyruszyły w miasto by na kilku miejskich chodnikach namalować napisy - 01.09.1939 Pamiętamy oraz Westerplatte Pamiętamy.
Cała akcja była wcześniej przygotowana i wyraził na nią zgodę prezydent miasta Pan Sylwester Kwiecień i Komenda Powiatowa Policji.
Punktem zbornym wszystkich uczestników był pomnik Gloria Victis na cmentarzu parafialnym Bugaj. Tam dokładnie o godz. 4.45 wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odśpiewaniem hymnu narodowego harcerze w asyście pracowników UM Pana Roberta Pióro i Roberta Adamczyka złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Głos zabrała komendantka hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska, która podkreśliła jak ważną kwestią dla każdego narodu jest pamięć o jej historii i bohaterach. Podziękowała też obecnym na uroczystości za tą właśnie pamięć.
Pomysłodawcą imprezy był komendant i harcerze XI Szczepu Harcerskiego im. Bohaterów Westerplatte, którzy w ten sposób pragnęli uczcić pamięć swoich patronów.
Komenda Hufca ZHP Starachowice serdecznie dziękuje harcerzom i instruktorom z 40 Drużyny Starszoharcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego, 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. K.K. Baczńskiego, 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. „Jędrusiów” oraz Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego za udział w uroczystości.

Poniżej krótka fotorelacja.

Porozumienie o współpracy ze ŚPN

2014-07-22 11:57

Druhny i Druhowie

Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego ma przyjemność poinformować, że w dniu 23 czerwca 2014 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ZHP Chorągwią Kielecką a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie.

 

Mamy nadzieję że w oparciu o niniejszy dokument, ułatwimy Wam możliwość współpracy a tym samym aktywowania Waszych środowisk harcerskich w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

 
Warto nadmienić że dokument ten może zostać wykorzystany w sytuacjach składania wniosków na realizację zadań publicznych, których zakres wpisuje się w treść zawartego porozumienia. Podnosi to także ocenę punktową w sytuacjach aplikowania o środki publiczne.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala

41 HFKMS

2014-07-03 09:02

Czuwaj!

W dniach 6-20 lipca 2014r. Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej urzędować będzie
w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych
al. 1000 lecia P.P. 20
w Kielcach

W sprawach pilnych proszę o kontakt:
hm. Michał Miernik - 883 327 199

 

Cichociemni 2014

2014-06-26 08:00

W dniach 21.06-22.06.2014 r. na terenie HOO Lubianka odbyła się gra fabularno-terenowa „Cichociemni”.

Ponad 50 uczestników którzy wzięli w niej udział miało okazje cofnąć się w czasie i przeżyć żywą lekcję historii znajdując się w realiach okupowanej Polski.

W zależności od wieku uczestnicy wcielili się w zrzuconych do kraju polskich żołnierzy – Cichociemnych lub członków Szarych Szeregów.

Poruszali się po fikcyjnym mieście z własną infrastrukturą w postaci domów, kawiarni oraz niemieckich koszar.

WIĘCEJ...

Częstochowska Akcja Szkoleniowa

2014-06-24 12:42

Druhny i Druhowie!

Jeśli chcecie przeżyć harcerską przygodę i podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje to zapraszamy do udziału w Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej - CZAS 2014.

W tym roku organizujemy kursy przewodnikowski, drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych, podharcmistrzowski, namiestników, kadry kształcącej, komendantów szczepów, komendantów hufców, warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca! - Formularz zgłoszeniowy CZAS 2014

Więcej szczegółów na stronie czas.czestochowa.zhp.pl

ZAPRASZAMY!

Po trzecim zebraniu Rady Naczelnej

2014-06-02 11:12

Tym razem spotkaliśmy się w naszym harcerskim ośrodku na Głodówce. Wielu miało daleko, ale trudy dojazdu i konieczność wzięcia urlopu z pracy zostały wynagrodzone – pogoda i widok na panoramę Tatr radowały nasze serca. Ci którzy dojechali w piątek najwcześniej mieli okazję na wspólny spacer na Gęsią Szyję. To był dobry wstęp do dyskusji na temat poszczególnych uchwał Rady. W sobotni wieczór znaleźliśmy czas na śpiew przy ognisku. Czuliśmy wspólnotę i radość ze wspólnej pracy nawet, jeśli nie zawsze zgadzaliśmy się we wszystkich omawianych kwestiach merytorycznych.

 

Jaki ZHP w Statucie?

Rada Naczelna podczas swoich zebrań piątkowe wieczory poświęca na dyskusje około statutowe. Chcemy odpowiedzialnie wypracowywać najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Dyskutujemy zarówno o wyborze koncepcji ogólnej, określeniu filarów tworzenia statutu jak i szczegółowych rozwiązaniach. Tym razem wyszliśmy od jednego z wątków rozpoczętych na poprzedniej Radzie: czy decyzje we władzach ZHP powinny być podejmowane kolegialnie czy wodzowsko. Pracując w czterech zespołach doszliśmy do podobnych wniosków - ze względu  na rolę ruchu i wspólnoty w harcerstwie oraz dobrowolność przynależności należy najważniejsze decyzje podejmować kolegialnie, zespołem. W ten sposób zapewniamy sobie nie tylko mniejsze ryzyko popełnienia błędów ale również to, że wypracowywane wspólnie rozwiązania gwarantują ich skuteczniejsze wdrożenie. Każdy z zespołów opracował też konkretne rozwiązania statutowe będące konsekwencją obranej koncepcji zarządzania. W wakacje część członków Rady spotka się na biwaku, podczas którego doprecyzujemy nasze propozycje. Następna kierunkowa dyskusja całej Rady odbędzie się podczas październikowego spotkania. Zachęcamy inne zespoły instruktorskie do podjęcia już teraz dyskusji o koncepcji działania Związku. Pamiętajmy, że zespół statutowy zbiera propozycje do końca listopada.

 

Jakie są najważniejsze problemy wychowawcze?

To była niezwykle ważna i trudna dyskusja. Zgodnie z decyzją ostatniego Zjazdu Rada Naczelna ma wskazywać z rocznym wyprzedzeniem problemy wychowawcze, do których Główna Kwatera ma opracować propozycje programowe. W wyniku analiz i dyskusji uznaliśmy, że niezwykle istotnym problemem jest bierność młodego pokolenia wobec swojego życia jak i otoczenia oraz brak rzetelności i odpowiedzialności za podejmowane działania. Brak zaangażowania, coraz częściej potwierdzany zarówno w badaniach jak i w mediach, jest wyzwaniem, z którym jako harcerstwo nie tylko powinniśmy się zmierzyć, ale i mamy dużą szansę być skuteczni. Bierność i roszczeniową postawę trzeba zastępować aktywnością, gotowością do określania i podejmowania wyzwań. Zintensyfikowanie działań w tym zakresie, poprawienie ich skuteczności przyniesie wymierne korzyści nie tylko młodym ludziom ale i całemu społeczeństwu. To wymaga patrzenia dalej i szerzej. Jako harcerstwo mamy narzędzia do kształtowania tej aktywności i samodzielności. Ogromne szanse dają tu aktywne formy pracy, system zastępowy czy podejmowanie instruktorskiej służby. Ważne, byśmy wszyscy uznali przeciwdziałanie temu problemowi za priorytetowe, by znalazł prawdziwe odzwierciedlenie w programach drużyn.

 

Strategii Rozwoju dodajmy rozpędu!

Strategię Rozwoju ZHP realizujemy od roku 2012. Zjazd w swojej uchwale w grudniu 2011 roku zobowiązał Radę Naczelną i Główną Kwaterę ZHP do systematycznej ewaluacji postępów wdrażania i realizowania obowiązującej Strategii. W kolejnych latach część chorągwi i hufców wdrażała swoje plany operacyjne, których celem była realizacja Strategii w swoich środowiskach. Plany te podlegały ewaluacji. Zgodnie z uchwałą Zjazdu powinniśmy jednak realizować Strategię w sposób spójny dla całego ZHP i badać postępy tego działania. Dlatego też Rada Naczelna wraz z Główną Kwaterą rozpoczęła na tym zebraniu opracowywanie pytań ewaluacyjnych, które będą mierzyć postęp całej organizacji w zakresie określonych w strategii pomiarów osiągnięcia celu. Te same aspekty wdrożenia wspólnie sprawdzimy we wszystkich komendach i w drużynach. Zobaczymy, co zmieniło się w ciągu roku w zakresie średnich wyników dla całej organizacji, a każda komenda będzie mogła na tym tle przeanalizować swój wynik i określić, w czym wspomóc komendy niższego szczebla. Pozwoli nam to na pisanie lepszych, bo skutecznych planów operacyjnych. Będziemy mieli też okazję zobaczyć, jakie działania w skali organizacji przynoszą wymiernie najlepsze efekty i rozpowszechnimy je w środowisku instruktorskim. Tym razem większy nacisk położymy nie na to, czy jakieś działanie z planu się odbyło, ale na to, czy przyniosło pozytywną zmianę. Ewaluacja ma wspierać pisanie dobrych planów, a temu z kolei powinny wspomóc planowane w tym zakresie szkolenia. Uchwała RN podkreśla tu rolę wsparcia komend przez komendy wyższego szczebla – zasadę określoną w Strategii i powszechnie uznaną za element kultury organizacyjnej. Aby nie mnożyć narzędzi analizy, ewaluacja będzie przeprowadzana corocznie poprzez istniejące narzędzia takie, jak ewidencja czy Arkusz Analizy Hufca.

 

Specjalnie o specjalnościach.

To kolejna, wywołana decyzją ostatniego Zjazdu, ważna dyskusja na Radzie. Jej podjęcie poprzedzone było spotkaniami komisji z instruktorami drużyn specjalnościowych. Uchwała definiuje wychowanie poprzez harcerskie specjalności, określa czym jest program specjalnościowy i podstawowe warunki działania jednostek i zespołów specjalnościowych.  Można w niej znaleźć zobowiązania dla Głównej Kwatery w zakresie regulaminów i szkoleń specjalnościowych.

 

Rozpatrzenie prośby Chorągwi Kujawsko-pomorskiej.

Do Rady wpłyną wniosek komendantki i skarbnika Chorągwi Kujawsko –Pomorskiej o zgodę na indywidualne przesunięcie terminu Zjazdu Chorągwi. Otrzymane uzasadnienie wniosku wymieniało prowadzone przez Chorągiew inwestycje dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Na prośbę RN podczas zebrania skarbnik chorągwi dh. hm. Jerzy Gębara przedstawił szersze uzasadnienie. Mimo wyrażonego przez Radę uznania dla skali prowadzonych inwestycji, argumenty przedstawione przez dh. skarbnika nie przekonały większości członków Rady do podjęcia decyzji o indywidualnej zmianie terminu zjazdu.

 

Ewaluacja wdrażania systemu pracy z kadrą przełożona do grudnia.

W 2010 Rada Naczelna przyjęła System pracy z kadrą. Na mocy tej uchwały GK ZHP została zobowiązana do wdrożenia system i do ewaluacji tego wdrażania minimum raz na cztery lata. Komisja ds. pracy z kadrą rozpoczęła rozmowy na temat tej ewaluacji. Na wniosek Głównej Kwatery ZHP Rada Naczelna podjęła decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2014 r terminu przedstawienia Radzie sprawozdania z wyników ewaluacji wdrożenia Systemu pracy z kadrą.

 

Czuwaj!
hm. Jolanta Kreczmańska
wiceprzewodnicząca ZHP

56 Harcerski Rajd Świętokrzyski

2014-06-02 07:50

Dwudniowym zlotem w Nowej Słupi na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego zakończył się 56 Harcerski Rajd Świętokrzyski.
W dniach 29 maja - 1 czerwca na 6 trasach rajdowych po Górach Świętokrzyskich wędrowało ponad 610 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów.

  
Hasło tegorocznego rajdu brzmiało: “…puszcza jest niczyja, nie moja, nie twoja jeno boża , święta…”. Miało ono na celu przybliżenie postaci bohatera Kieleckiej Chorągwi ZHP Stefana Żeromskiego, pokazanie regionu świętokrzyskiego, oraz tego, że to właśnie tu warto przyjeżdżać, do pięknej krainy – serdecznej, życzliwej, gościnnej, godnej swych ojców – ziemi świętokrzyskiej.
Patrole rajdowe wykonywały też 2 zdania przedrajdowe: sadzenia i sprzątanie lasu w swojej miejscowości oraz umieszczenie zdjęcia z dowolnym cytatem z powieści Stefana Żeromskiego w charakterystycznym miejscu swojej miejscowości. Były to zadania punktowane ilością polubień na portalach społecznościowych.

  
W sobotę wszyscy uczestnicy Rajdu spotkali sie na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi gdzie odbyła sie prezentacja wszystkich tras, przeplatana piosenkami naszego harcerskiego zespołu „Lubianka Gondoliers”. Można też było skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, trampoliny, dmuchanych piłkarzyków , zajęć z pierwszej pomocy oraz poczuć się jak partyzant z czasów II wojny światowej. Ze swoimi stoiskami prezentowało sie tez Centrum Kulturowo-Archeologiczne pokazując młodym ludziom zwyczaje i zajęcia Prasłowian .

  
Na koncercie prowadzonym przez dwie urocze „czarownice”: Z-ce komendanta Rajdu – phm. Ilonę Traczyk i Komendantkę Hufca ZHP Starachowice – hm. Małgorzatę Ślaską wszyscy wspaniale się bawili do późnej nocy, przy wspaniałej tego dnia pogodzie. Razem z harcerzami bawił się poseł na sejm RP i Przewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej hm. Lucjan Pietrzczyk, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Druh Grzegorz Świercz, członkowie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP oraz wieloletni przyjaciele naszego rajdu m.in: hm. Adam Massalski, hm. Grzegorz Niestój, hm. Leszek Osterczy .

  
W niedziele odbył się uroczysty apel zlotowy. Wręczono na nim odznaczenia: odznakę „Zasłużony dla Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich”, którą otrzymali: pwd. Karolina Bilska , Martyna Stepień z 82 DH „Kubuś” z Lubieni, oraz phm. Paweł Sołtyk z Mszczonowa.

  
Statuetki „Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich” powędrowały do Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  
Wręczono także nagrody dla najlepszych patroli rajdowych na poszczególnych trasach:

  • Puchar Naczelniczki ZHP na trasie I otrzymał patrol 18 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Klemensa „Klimka” Bachledy
  • Puchar Przewodniczącego ZHP na trasie III otrzymał patrol Gromady Zuchowej „Świętokrzyskie Skrzaty ” z Chybic
  • Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na trasie IV otrzymał łączony patrol „Czarne Wędro” z 8 Kieleckiej Drużyny Harcerek i 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy „Czarna Ósemka”
  • Puchar Wojewody Świętokrzyskiej na trasie V otrzymał patrol reprezentujący 75 Łódzka Drużynę Harcerską „Czarny Koń”
  • Puchar Starosty Starachowickiego na trasie VI otrzymał patrol Harcerskiego Kręgu Seniorów ”Łysica – Kamienna” ze Skarżyska
  • Puchar Prezydenta Starachowic na trasie VII otrzymał patrol „Noł lajfy” ze Środowiskowego Szczepu „Jedynka” z Nowej Dęby
  • Puchar „Jędrusiowy” otrzymała 2 Drużyna Harcerska im. Mariana Langiewicza ze Starachowic.

 

Na apelu kończącym rajd były obecne władze parlamentarne w osobie posła na Sejm RP i przewodniczącego Rady Kieleckiej Chorągwi ZHP hm. Lucjana Pietrzczyka, harcerskie z członkinią Głównej Kwatery ZHP druhną hm. Emilią Kulczyk- Prus oraz członkiem Rady Naczelnej druhem hm. Piotrem Wychowańcem i członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej Głównej Kwatery ZHP hm. Maciejem Wlazło.

  
Obecni byli także członkowie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP pod dowództwem komendanta hm. Dariusza Bińczaka. Wśród przybyłych gości byli:
Starosta Starachowicki Pan Andrzej Matynia z członkiem zarządu Panem Markiem Pawłowskim oraz dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu i radną miejską Druhną Jadwigą Maciejczak . Wójt Gminy Nowa Słupia Pan Wiesław Jerzy Gałka oraz Dyrektor GOK w Rudkach Pan Piotr Sepioło.
Przybyli także Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich, honorowy komendant I Trasy HRŚ druh hm. Adam Massalski oraz senior starachowickiego harcerstwa założyciel Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i pierwszy jego komendant hm. Stefan Derlatka, oraz niezmordowany partyzant z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” druh Jan Gałuszka ”Mizerny”, oraz zaprzyjaźnieni z naszym Rajdem obecni i byli instruktorzy Chorągwi Kieleckiej i Hufca ZHP Starachowice.
Komenda 56 HRŚ oraz Komenda Hufca Starachowice dziękują wszystkim uczestnikom, środowiskom harcerskim, instruktorom za udział w Rajdzie i wspólną zabawę. Dziękujemy wszystkich sponsorom i współorganizatorom zlotu i rajdu: Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, Gminie Nowa Słupia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rudkach, Centrum Kulturowo-Archeologicznemu w Nowej Słupi, Kieleckiej Chorągwi ZHP, Starachowickiemu Centrum Kultury , Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, Spółdzielni Socjalnej „Tropem Przygody”, Łódzkiej Grupie Rekonstrukcyjnej „Odwet”, 38 Starachowickiej Drużynie Harcerskiej im. E. Plater, Harcerskiej Grupie Ratowniczej Starachowice, Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego Starachowice, oraz całej obsłudze zlotu i rajdu.

  
Dziękujemy również: druhnie hm. Małgorzacie Sinicy, druhowi hm. Dariuszowi Supłowi , Panu Adamowi Jarubasowi, Pani Bożentynie Pałka-Koruba, druhnie Małgorzacie Muzoł , Panu Andrzejowi Matyni, Panu Sylwestrowi Kwietniowi, Panu Piotrowi Szafrańcowi, Panu Jackowi Kowalczykowi oraz TVP 3, Harcerskim Kronikom Filmowym i firmie dk.art cinematography za objęcie patronatem tras rajdowych.

  
Do zobaczenia za rok na trasach 57 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

 

phm. Paweł Szypulski

Komenda Hufca ZHP Starachowice

TOITOI Polska

2014-05-27 11:01

Druhno Komendantko, Druhu Komendancie
Kwatermistrzowie Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej

Wielkimi krokami zbliża się do Nas Harcerska Akcja Letnia 2014 ... Czas poświęcony nie tylko rekrutacji i naborowi uczestników ale przede wszystkim dopinania kwestii organizacyjno-logistycznych. Komendy Hufców ZHP, w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, jak też innych przedsięwzięć programowych współpracują ze sprawdzonymi i solidnymi parterami handlowymi /hurtownie, sklepy, inne podmioty świadczące usługi/. Mając na uwadze stworzenie grupy, w ostatnich dniach przeprowadziłem spotkanie robocze z generalnym przedstawicielem firmy TOITOI Polska p. Damianem Jamrozowiczem. Firma ta wyraża wolę współpracy z ZHP Chorągwią na preferencyjnych warunkach/korzystnych.
W ramach świadczonych usług oferują m.in:
- kontenery sanitarne i zbiorniki,
- kontenery biurowe i socjalne,
- toi fresh i classic /toalety/,
- umywalki wolnostojące,
- ogrodzenia m.in. do zabezpieczenia imprez masowych
Z uwagi na złożoność czynników generujących ofertę cenową, w przypadku zainteresowania proszę o przesyłanie zapytań na adres skarbnik@kielecka.zhp.pl.
W trakcie czerwcowej Narady Komendantów i Skarbników ZHP Chorągwi Kieleckiej zakładamy krótkie spotkanie z przedstawicielem handlowym, celem przedstawienia szczegółowych warunków współpracy.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala