Zmiana przepisów państwowych o wypoczynku dzieci i młodzieży

Zmiana przepisów państwowych o wypoczynku dzieci i młodzieży

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej organizacji wypoczynku. Rozporządzenie do ustawy, określające szczegółowe wymagania względem organizatorów i wychowawców, weszło w życie 6 kwietnia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowe przepisy:

  • po raz pierwszy zdefiniowano, czym jest wypoczynek podlegający zatwierdzaniu w kuratoriach; definicja nie jest jednoznaczna i prace nad jej ostateczną interpretacją jeszcze trwają, ale pewne jest, że jednodniowe formy pracy nie są wypoczynkiem – czyli na pewno zbiórki, wycieczki bez noclegu itp. nie wymagają zgłaszania
  • szczegółowo uregulowano postępowanie kierownika wypoczynku w razie wypadku
  • zmieniony zakres informacji podawanych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i nowy wzór tej karty
  • uznano kwalifikacje instruktorów wszystkich polskich i europejskich organizacji harcerskich w zakresie odpowiadającym dotychczasowym uprawnieniom przewodników i podharcmistrzów
  • zrezygnowano z uproszczonego trybu zgłaszania do kuratorium „małych” form wypoczynku

15 kwietnia Główna Kwatera ZHP przyjęła nowy, zgodny z aktualnymi regulacjami wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (link poniżej). Wszyscy uczestnicy HAL’2016 muszą wypełnić kartę w nowym układzie, ponieważ obowiązująca wcześniej nie zawiera wszystkich danych wymaganych obecnie przez ustawę.

Do 15 maja przyjęta zostanie całościowa nowelizacja Instrukcji HALiZ uwzględniająca pozostałe zmiany wprowadzone przez zmienione przepisy.

Wzór nowej karty znajduje się na stronie Harcerskiej Akcji Letniej oraz pod linkiem. (za zhp.pl)