Harcerska Akcja Letnia 2018

Harcerska Akcja Letnia 2018

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Letnią 2018 informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną „Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku – HAL 2018”.

Wszelkie dokumenty związane z przygotowaniem, rejestracją oraz rozliczeniem wypoczynku znajdują się na stronie http://kielecka.zhp.pl/dokumenty-haliz/. 

W folderze „Instrukcja HALiZ” znajdziecie instrukcję HALiZ wraz z załącznikami. Zwracam uwagę, aby wykorzystywać załączniki pobrane z naszej strony chorągwi, gdyż zawierają one dodatkowe informacje w stosunku do dokumentów zawartych na stronie GK ZHP.

Oprócz dokumentów związanych z samą instrukcją HALiZ dodatkowe dokumenty wymagane do HAL2018 znajdują się wraz z instrukcją ich wypełniania w folderze „Inne dokumenty”

W folderze „Lista wymaganych dokumentów” znajdziecie listy dokumentów wymaganych do zgłoszenia i rozliczenia wypoczynku w Chorągwi.

Przypominamy, że w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.
  2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze – kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

  • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem – kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie)
  • w polu 11. „ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” należy wpisać podstawę prawną „art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)” 

Przypominamy także o obowiązku przedstawienia przez komendanta wypoczynku oświadczeń oraz listy kadry całego obozu (wraz z kadrą gospodarczą) w celu sprawdzenia ich obecności w Rejestrze ograniczonym Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością̨na tle seksualnym.

pełnomocnik HALiZ

phm. Jan Daranowski