Zarządzenie Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej w sprawie HAL 2015

Zarządzenie Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej w sprawie HAL 2015

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). oraz Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej wprowadzonej Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 62/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zobowiązuję komendy hufców do:
1. Koordynowania, wspierania, kierowania i  nadzorowania przygotowań podległych jednostek ZHP do HALiZ. Ponadto komendy hufców zobowiązane są do nadzoru przebiegu wypoczynku w ramach HALiZ, w tym dokonywania bieżącej kontroli stanu przygotowań oraz wizytacji jednostek w czasie akcji.
2. Właściwego przygotowania kadry instruktorskiej do pełnienia funkcji oraz wypełniania obowiązków podczas HALiZ wynikających z podpisanych umów i porozumień.
3. Nadzorowania przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników HALiZ przez organizatorów oraz kadrę form wypoczynku.

Zobowiązuję Komendantów Hufców do:
1) Przeprowadzenia instruktażu dla kadry placówki i w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia uczestników i kadry, zasad ochrony przeciwpożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach, itp.
2) Zaznajomienia uczestników z obowiązującymi regulaminami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia, zasad ochrony przeciw-pożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach, itp.
3) Prowadzenia przez kadrę placówki (każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych zajęć) „instruktażu” dla uczestników z powyższych zasad.
4) Zamieszczenia informacji o placówce dla rodziców, w tym o możliwościach komunikowania się z organizatorem i kadrą.
5) Ubezpieczenia uczestników i kadry oraz o procedurze postępowania w przypadku szkody w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
6) Przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia dla kadry wychowawczej dotyczącego zachowań i wzajemnych relacji instruktorów-wychowawców a wychowanków-podopiecznych.
7) Określenia zasad przewozu uczestników wypoczynku z placówki do miejsca zamieszkania oraz odbioru podopiecznych z placówki przez rodziców lub osoby posiadające prawa rodzicielskie.
8) Poinformowania kto odpowiada za letni wypoczynek w hufcu wraz z danymi do kontaktu, w tym kontaktu telefonicznego, adresu poczty elektronicznej oraz godzin urzędowania w komendzie hufca.
9) Zobowiązuję harcerskie komendy do zamieszczania pełnej informacji o organizowanym wypoczynku na hufcowej stronie www.hufiec.zhp.pl

Wszystkie Druhny i Druhów, Komendantki i Komendantów Hufców proszę o:
1. Bezwzględne informowanie Komendanta Chorągwi o planowanych urlopach Komendanta Hufca i osoby odpowiedzialnej za HAL z jednoczesną informacją o zastępstwach.
2. Bezzwłoczne informowanie Komendy Chorągwi  o wszystkich zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących wszystkich uczestników i kadry Harcerskiej Akcji Letniej (bez względu na przynależność).
3. Przesyłanie wszelkich publikacji prasowych dotyczących tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej.
4. Informowanie (na piśmie) o zmianach w kadrze , a także o placówkach, które uległy rozwiązaniu w trybie decyzji administracyjnej, zmieniły lokalizację (nowy adres) lub nie doszły do skutku.
5. Przesłanie do Komendy Chorągwi końcowego sprawozdania statystycznego z tegorocznego letniego wypoczynku — w terminie do dnia 10 września 2015 r: wraz z uwagami do Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

Ponadto, podaję dane kontaktowe Pełnomocnika Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. Harcerskiej Akcji Letniej 2015: hm. Elżbieta Kubiec, tel. kom. 48 502 078 326.

Mając na uwadze dobro dzieci proszę Druhny i Druhów, Komendantki i Komendantów Hufców o współpracę, wzajemną pomoc i wsparcie przy organizacji i przebiegu tegorocznego wypoczynku jako gospodarze terenów, na których zlokalizowany jest harcerski wypoczynek i jego organizatorzy. Proszę o wzajemne informowanie się o problemach wynikających na terenie danej placówki  a mogących mieć wpływ na jakość, sprawne i bezpieczne zrealizowanie zadań Harcerskiej Akcji Letniej w 2015 roku.

CZUWAJ!
Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej
hm. Tomasz REJMER