Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji świadczących usługi wsparcia rodziny dla osób uprawnionych, a nie korzystających z istniejących form.

W ramach Projektu na terenie powiatów buskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego i w Kielcach powstanie 49 świetlic podwórkowych obsługiwanych przez 9 Centrów Świetlic Podwórkowych. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 590 dzieci w wieku 6 -16 lat z woj. świętokrzyskiego, spełniających przynajmniej jeden z warunków wymienionych w art. 7 ust. „O pomocy społecznej”, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnień lub niewydolności wychowawczej rodziny, oraz 60 rodziców działając na podstawie norm ust. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stworzą dogodne warunki do poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży wspierając jednocześnie więzi rodzinne uczestników projektu.

Zajęcia prowadzone w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w odformalizowanej strukturze 10-15 osobowych grup przez stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości, ekspresji artystycznej i umiejętności społecznych, będą stanowiły istotny czynnik niwelujący negatywne skutki patologii środowiskowych.

Zasięg projektu

Planowane efekty projektu

Planowanym efektem projektu będzie wparcie 670 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 4 016 728,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 3 173 176,52 zł

Rekrutacja uczestników

W celu zapisania się do Świetlicy prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

tel. 41 344 65 55