Cele projektu

Celem projektu jest Stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji świadczących usługi wsparcia rodziny pracujących zgodnie z metodyką pedagogiki ulicy dla 432 osób (238K i 194M) uprawnionych a nie korzystających z istniejących form, poprzez stworzenie sieci świetlic, którą wnioskodawca będzie prowadził nowatorską metodą podwórkową.

Dzięki działaniom Projektu dostęp do usług wspierania rodziny uzyskają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których obecna oferta nie jest dostosowana. Utworzenie placówek wsparcia dziennego wprowadzonych w formie podwórkowej w małych miejscowościach pozwoli na powiększenie dostępności tego typu usług na obszarach o najniższej dostępności. Wzmocnienie projektu przez objęciem wsparciem całego środowiska wychowawczego przez coaching i specjalistyczne szkolenia dla rodziców (150 rodzin) pozwoli na udzielanie efektywnego wsparcia. Jednocześnie włączenie sieci świetlic w struktury największej w Polsce pozarządowej organizacji wychowawczej pozwala sądzić, że sieć będzie trwała, a jej dobre praktyki multiplikowane. Projekt jest zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (…), i strategiami OPS wszystkich gmin objętych projektem.

Zasięg projektu

Planowane efekty projektu

Planowanym efektem projektu będzie wparcie 582 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 3 723 198,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 2 974 210,12 zł

Rekrutacja uczestników

W celu zapisania się do Świetlicy prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

tel. 41 344 65 55