Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Styczeń 2018

Kurs podharcmistrzowski - edycja 2018

2018-01-11 09:14 przez Jan Daranowski

Przyszli PODHARCMISTRZOWIE,

Zapraszamy Was na organizowany przez ZKK Chorągwi Kieleckiej

KURS PODHARCMISTRZOWSKI „W CHMURACH…”

Kurs podharcmistrzowski to moment przełomowy w działalności instruktorskiej. Kończy się czas odtwarzania tego co nam znane, a rozpoczyna się czas kreowania rzeczywistości całkiem od nowa.

 

Dla kogo?
Kurs jest przeznaczony dla osób które:

  • Minimum realizują próbę podharcmistrzowską
  • Chcą osiągnąć wyższy poziom kompetencji instruktorskich i społecznych
  • Nie boją się wychodzić poza schemat i odkrywać wciąż nowych przestrzeni
  • Chcą stać się motorem napędowym dla swoich harcerskich środowisk

Termin:
I Zjazd: 22-25.02.2018 (od wieczora w czwartek do południa w niedzielę)
II Zjazd: 16-18.03.2018 (od wieczora w piątek do południa w niedzielę)

Miejsce:
Schronisko Młodzieżowe lub Ośrodek Harcerski na terenie Województwa Świętokrzyskiego – zależnie od ilości uczestników – informacja zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.

Informacje i zgłoszenia:

Wypełnioną ankietę aplikacyjną wraz z filmem* w formie elektronicznej należy przesłać na adres: zkk@kielecka.zhp.pl do 9 lutego 2018r. Pod tym adresem otrzymacie również wszelkie potrzebne Wam informacje. 

Koszt:

250,00 PLN Chorągiew Kielecka,
300,00 PLN uczestnicy spoza Chorągwi Kieleckiej.

Wpłat należy dokonywać do dnia 9 lutego 2018 r. na dane:
ZHP Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a 25-811 Kielce
nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 
tytułem: dodatkowa składka zadaniowa kurs podharcmistrzowski

* Zgłaszając się na kurs należy nagrać 2-3 minutowy film, w którym zgłaszający się powinien zawrzeć takie informacje:

- Przedstawienie własnej osoby
- Ja w ZHP (czym się zajmuję, co lubię robić, w czym jestem dobry)
- Prywatnie zajmuję się
- Moje pasje, zainteresowania
- Oczekiwania wobec kursu

Serdecznie zapraszam
hm. Piotr Wychowaniec
Komendant Kursu

Harcerska Akcja Zimowa 2018

2018-01-08 09:22 przez Jan Daranowski

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Zimową 2018 informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku".

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. 
  2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

  • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie) 
  • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)" 

Poniżej załączamy treść ustawy i rozporządzenia MEN oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Ponadto w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

pełnomocnik HALiZ

phm. Jan Daranowski

Aktualna instrukcja HALiZ oraz obowiązujące wzory dokumentów.