Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Maj 2017

Harcerska Akcja Letnia 2017

2017-05-25 10:37 przez Jan Daranowski

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Letnią 2017 informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku".

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. 
  2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

  • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie) 
  • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)" 

Poniżej załączamy treść ustawy i rozporządzenia MEN oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Ponadto w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

pełnomocnik HALiZ

phm. Jan Daranowski

Aktualna instrukcja HALiZ oraz obowiązujące wzory dokumentów.

Wyniki Spotkań Artystycznych Zespołów Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych oraz Solistów 2017

2017-05-12 20:55 przez Jan Daranowski

Tegoroczne Spotkania Artystyczne Zespołów Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych oraz Solistów już za nami!
A oto to, na co wszyscy czekają, czyli wyniki:

Kategoria Harcerska - Zespoły:
I miejsce - 104 ADH z Mirca
II miejsce - Zespół Wokalny "Balanga" z Irządz
III miejsce ex aequo - I GZ "Zuszki Duszki" z Nowej Dęby i Zespół Wokalny "Wilczyce" ze Starachowic
Jury wyróżniło Zespół Wokalny "Wybranieccy" z Daleszyc i 101 DSH "Lupus" ze Starachowic

Kategoria Harcerska - Soliści:
I miejsce - Wioletta Kwapisz z Mirca
II miejsce - Anna Orczyk z Brodów
III miejsce - Miranda Holińska z Irządz
Jury wyróżniło Wiktorię Pocheć ze Starachowic, Aleksandrę Słomkę ze Staszowa i Aleksandrę Rodacką z Irządz

Kategoria Szkoły i Placówki Kultury - Zespoły:
II miejsce - Zespół Wokalny "Arytmia" ze Szczekocin
Jury wyróżniło Zespół Wokalny "Revelka" z Mirca oraz Zespół Wokalny "Gadułki" ze Szczekocin

Kategoria Szkoły i Placówki Kultury - Soliści
I miejsce ex aequo - Julia Skrzeczyna z Bodzentyna i Michał Bojczuk ze Skarżyska-Kamiennej
II miejsce - Julia Feledyn ze Staszowa
III miejsce - Nina Mejer ze Szczekocin
Jury wyróżniło Lenę Spadło z Mirca, Adriannę Maślińską ze Szczekocin, Agnieszkę Luty ze Szczekocin, Stefanię Dudałę z Kielc, Kingę Niemiec z Kijów

Nominacje do udziału w Koncercie "Gospodarze-Gościom" otrzymali:
Wioletta Kwapisz, Miranda Holińska, Anna Orczyk, 104 ADH z Mirca, Zespół Wokalny "Balanga", Zespół Wokalny "Arytmia", Michał Bojczuk, Stefania Dudała, Kinga Niemiec, Julia Feledyn, Julia Skrzeczyna oraz Lena Spadło. 
Wszyscy artyści, którzy zaprezentowali się podczas Spotkań otrzymali także nominacje do udziału w tegorocznej edycji Wiatraczka! 
Jeszcze raz gratulujemy najlepszym artystom! 
Zdjęcia znajdziecie na naszym Flickrze https://flic.kr/s/aHskUVGZv4