Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Maj 2014

ZHP Chorągiew Kielecka dziś i jutro …

2014-05-27 10:20 przez Michał Miernik

Druhno Komendantko, Druhu Komendancie

Na poprzednim spotkaniu/naradzie Komendantów Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego zgodnie stwierdziliśmy że istnieje uzasadniona potrzeba dyskusji w temacie „ZHP Chorągiew Kielecka dziś i jutro …” Przyjęliśmy wtedy wstępną datę spotkania, która miała być zbieżna z terminem Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Was do udziału w spotkaniu które odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2014 roku w Nowej Słupi. Spotkanie odbędzie się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Pielgrzymem”.

 

Więcej informacji w mailu wysłanym w dniu dzisiejszym.

Harcerski Rajd Święrokrzyski

2014-05-20 09:24 przez Michał Miernik

Zmiany w HALiZ

2014-05-15 11:47 przez Michał Miernik

Czuwaj!

Podaję do wiadomości:
Informujemy, że 25 kwietnia br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538), która dodaje w  art. 92 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nowe ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a.”

Obowiązek polegający na przedstawieniu przez wychowawcę lub kierownika  organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenia o niekaralności wchodzi w  życie 30 dni od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. od  26 maja 2014 r.


Jednocześnie kserokopię tego dokumentu należy dołączyć do dokumentów wypoczynku zatwierdzanych w ZHP Chorągwi Kieleckiej.

pozdrawiam harcersko
hm. Michał K. Miernik HR

List Przewodniczącego ZHP sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządow

2014-05-12 13:03 przez Michał Miernik

Druhny i Druhowie!


W roku 2014 odbędą się dwa ważne wydarzenia będące atrybutem demokratycznego państwa i demokratycznej Europy – wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do samorządów.

Każde wybory to święto demokracji i kolejna szansa na wzięcie części odpowiedzialności za przyszłość swojego kraju, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego decydujemy nie tylko o przyszłości Polski, ale także mamy szansę wpływać na kształt całej Unii Europejskiej.

>>CAŁY TEKST<<

Sobowtór Stefana Żeromskiego

2014-05-12 08:27 przez Michał Miernik

tl_files/Download/Loga - Imprez/Stefan Zeromski.jpgDruhny i Druhowie. W dniu 23 maja 2014 r. o godz. 18.00 w Dworku Laszczyków odbędzie się uroczystość  wręczenia nagrody Jerzemu Sthurowi. Powstał pomysł, by mężczyzna przypominający literata Stefana Żeromskiego był obecny na uroczystości. Sobowtór będzie uświetniał swoją obecnością to wydarzenie. W planach jest zorganizowanie kącika (fotel, stolik, strój z epoki), który będzie tłem dla owego wydarzenia. Sobowtór będzie przechadzał się po podwórzu oraz siedział  w fotelu, pozował do zdjęć,
jeżeli ktoś wyrażałby wolę zrobienia sobie zdjęcia z "Żeromskim".
Druhny i Druhowie. W razie niesprzyjającej aury spotkanie zostanie przeniesione prawdopodobnie do Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach (naprzeciwko Dworku).
Może u kogoś w rodzinie jest osoba, która przypomina Stefana Żeromskiego i zgodziłaby się na udział  w takim wydarzeniu.  W załączniku zdjęcie literata - aby przybliżyć, jak nasz sobowtór ma dokładnie wyglądać.
W razie pytań bądź wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Komendą Chorągwi lub TVP Kielce /kontakt poniżej/.

Pozdrawiam serdecznie
Iwona Kasak
TVP Kielce
tel. 888905088
e-mail: iwonak.13@interia.pl

Konkurs "Młody Film"

2014-05-08 10:59 przez Michał Miernik

56 HRŚ

2014-05-08 10:56 przez Michał Miernik

50 Jubileuszowy Rajd Ziemi Jędrzejowskiej

2014-05-08 10:54 przez Michał Miernik